Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  O PRZEDSZKOLU
O PRZEDSZKOLU

 

Samorządowe Przedszkole w Krakowie przy ul. Jadwigi z Łobzowa
rozpoczęło swoją dydaktyczno-wychowawczą działalność 1 maja 1961 roku.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć nowoczesną placówkę oświatową, spełniającą wysokie standardy dotyczące warunków lokalowych, wyposażenia sal dydaktycznych w pomoce, zabawki i urządzenia, w której dzieci chętnie spędzają czas przy zabawie i nauce.

Każda sala zaopatrzona jest w bogaty i różnorodny zestaw nowoczesnych zabawek, gier, przyborów, pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci z poszczególnych grup.

 

Przedszkole posiada:

 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt sportowy, pomoce do zajęć ruchowych oraz gimnastyki korekcyjnej, aerobiku, lekcji tańca towarzyskiego czy nauki języka angielskiego
 • piękny, duży ogród wyposażony w atrakcyjne urządzenia do zabawy

Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, który wyposażony jest w bezpiecznyekologiczny sprzęt do zabaw.
Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia dzieciom opiekę od 6.30 do 17.30.
Personel przedszkola to wysoko wykwalifikowana kadra, mająca odpowiednie wykształcenie oraz podejście do dzieci. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym przy ul. Popławskiego (szczegóły w zakładce: Kontakt)

Głównym celem działalności nauczycieli jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczo – kulturowym i przyrodniczym oraz tworzenie radosnej atmosfery do nauki i zabawy.

 

Dyrektor przedszkola: mgr Bożena Białas

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Anna Szlachta


Nauczyciel grupy I: mgr Magdalena Wójcik, mgr Anna Szlachta, mgr Bożena Białas


Pomoc wychowawcza grupy I: Agnieszka Fielek


Nauczyciele grupy II: mgr Agata Woińska, Izabela Etmanowicz


Nauczyciele grupy III: mgr Edyta Furman, mgr Dominika Kozdronkiewicz


Nauczyciele grupy IV : mgr Anna Mielińska, mgr Paulina Trojan


Nauczyciele grupy V: mgr Małgorzata Kołacz, mgr Teresa Klucznik -Hajto


Nauczyciele grupy VI: mgr Renata Stawowiak, Marzena Paprocka

 

Specjaliści: 

Logopeda: mgr Katarzyna Cyganek

Gimnastyka korekcyjna: mgr Adam Skop

Rytmika: mgr Magdalena Korpak

Taniec towarzyski: mgr Andrzej Ganda

 

 

GŁÓWNE CELE NASZYCH DZIAŁAŃ:

 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do budowania poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i grach sportowych;
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci, zachęcanie ich do udziału w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także wzbogacanie wiadomości i rozwijanie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ZADANIA PRZEDSZKOLA:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b ezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 


Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Kraków

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie


 

 

Organizujemy zajęcia otwarte dla Rodziców, dzięki którym Rodzic ma okazję zobaczyć swoją pociechę w czasie nauki i zabawy na tle grupy rówieśniczej.
Kilka razy w roku dzieci biorą udział w wycieczkach plenerowych – Kopalnia soli w Bochni, w Wieliczce, do fabryki cukierków, gospodarstw agroturystycznych; Czasław, Rogate Ranczo, do Jerzmanowic, Jaskini  Nietoperza, Jaskini Wierzchowskiej, starsze grupy do podziemi Rynku w Krakowie.

Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Naszą szczególną troską otaczamy bezpańskie psy i koty ze schroniska w Harbutowicach i raz w roku przekazujemy im zebraną karmę w formie Gwiazdki dla ZWIERZAKA. Jesteśmy również otwarci na działalność stowarzyszenia Dobromir i raz w roku umożliwiamy im zorganizowanie w naszym przedszkolu jednej z akcji, bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Dzieci biorą udział w lekcjach edukacyjnych w muzeach: Narodowym, Historycznym.

Organizujemy „DNI OTWARTE” w ramach programu adaptacyjnego przedszkola dla rodziców dzieci 3-letnich.

Zgodnie z najnowszą podstawą programową w każdej grupie odbywają się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup.

Organizujemy na terenie przedszkola lekcje poglądowe z zakresu muzyki poważnej, doświadczeń chemicznych i fizycznych (Fizyka dla Smyka)

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania na Kółku Plastycznym „Mali Artyści”, Kółku z Programowania czy Kółku Muzycznym.

W naszym przedszkolu obchodzimy święta okazjonalne (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Święta Wielkanocne/ Bożego Narodzenia, itp.)  i inne (np. Dzień Lasu, Dzień Uśmiechu, Dzień Wody, Dzień Słońca, itp.).

Organizujemy również warsztaty dla Dzieci i Rodziców: np. Warsztaty Wielkanocne, Bożonarodzeniowe czy warsztaty z gliny.

Już od kilku lat bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Mamo, Tato – wolę wodę”. Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, prawidłowe postawy społeczne.

Współpracujemy  ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM, które jest jedną z największych organizacji w Polsce zajmujących się wolontariatem europejskim EVS (każdego roku koordynuje w Krakowie działalność organizacji goszczących ponad 20 zagranicznych wolontariuszy) – szczegóły o naszych Wolontariuszach w zakładce – EVS Wolontariat Europejski – na naszej stronie internetowej.

 


 Współpracujemy z instytucjami oświatowymi:

Domami Kultury,
Samorządowymi Przedszkolami,
Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,
Publiczną Biblioteką na ul. Królewskiej,
Szkołami Podstawowymi nr 93, 12 oraz 5.


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-27