Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  GRUPA 4 ELFY
GRUPA 4 ELFY

ZDJĘCIE GRUPOWE:

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ 2021:

WIOSENNE ZABAWY

 • Doskonalenie umiejętności słuchania, rozumienia i wypowiadania się do usłyszanego tekstu literackiego
 • Rozbudzanie zainteresowana światem przyrody
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań złożonych, rozwijanie słownictwa
 • Stwarzanie okazji do aktywnego udziału w zajęciach plastycznych
 • Doskonalenie koncentracji uwagi na określonym zadaniu/poleceniu
 • Kształtowanie pamięci i słuchu muzycznego – nauka piosenki metodą ,,ze słuchu”
 • Rozwijanie sprawności fizycznej przez gimnastykę, zabawy m.in. muzyczno – ruchowe w sali, i w ogrodzie
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych ( doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, rozwijanie logicznego myślenia, utrwalanie liczebników porządkowych)
 • Kształtowanie reakcji na sygnał
 • Zachęcanie do wspólnego działania podczas wykonywania zadań zespołowych
 • Zapoznanie z ekosystemem leśnym – poznawanie warstw lasu, a także przedstawicieli poszczególnych warst, przypomnienie zasad zachowania się w lesie

CO SŁYCHAĆ NA WSI?

 • Rozwijanie zainteresowań światem przyrody
 • Bogacenie słownika czynnego i biernego dziecka i stymulowanie mowy
 • Ćwiczenie umiejętności matematycznych
 • Wdrażanie do współdziałania w zespole
 • Utrwalenie nazw wybranych mieszkańców wiejskiej zagrody
 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych: owiec, krów, koni i kur
 • Zapoznanie z korzyściami wynikającymi z hodowli zwierząt
 • Kształtowanie umiejętności rachowania
 • Rozwijanie spostrzegania i dostrzegania kolejności zdarzeń podczas układania historyjki obrazkowej
 • Ćwiczenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Ćwiczenie odporności emocjonalnej
 • Kształtowanie kompetencji językowej
 • Utrwalenie kierunków i orientacji w przestrzeni
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Wdrażanie do słuchania instrukcji wykonywanego ćwiczenia

NASZA PLANETA ZIEMIA

 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci przez zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym
 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi planety i nazwami geograficznymi
 • Kształtowanie umiejętności nazywania wybranych krajobrazów na Ziemi
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywność muzyczną
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • Zachęcanie do wypowiedzi na temat usłyszanego tekstu
 • Uświadamianie konieczności segregowania odpadów
 • Utrwalanie zasad segregacji śmieci
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: konstruowanie gry planszowej
 • Wdrażanie do współpracy w trakcie gry planszowej
 • Zapoznanie z wybranymi bogactwami naturalnymi Ziemi i ich znaczenia dla ludzi
 • Zwrócenie uwagi na sposoby pozyskiwania energii
 • Zapoznanie z zasadami ochrony środowiska naturalnego
 • Doskonalenie umiejętności reagowania na instrukcje słowne
 • Zachęcanie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie
 • Stworzenie okazji do kreatywnego wykorzystania odpadów
 • Zachęcanie do swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce

W OGRODZIE

 • Wzbogacenie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym: zapoznanie z procesem przemiany gąsienicy w motyla i z pożyteczną rolą dżdżownicy
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zakładanie własnej hodowli roślin
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Uświadomienie znaczenia zmysłów dla funkcjonowania ludzi i zwierząt
 • Kształtowanie kompetencji językowych
 • Zapoznawanie z nazwami narzędzi ogrodniczych
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji plastycznej i ruchowej
 • Stwarzanie okazji do prowadzenia obserwacji przyrodniczej
 • Kształtowanie szacunku dla żywych stworzeń
 • Stwarzanie okazji do integracji grupy poprzez zabawy ruchowe i gry zespołowe
 • Rozwijanie refleksu spostrzegawczości
 • Kształtowanie własnej postawy ciała
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Utrwalanie pojęć matematycznych dłuższy/ krótszy
 • Rozwijanie postawy proekologicznej i kształtowanie szacunku do żywych stworzeń

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-01